Úvodní stránka > Úkoly a působnost

Úkoly a působnost

Vojenská policie

V čele Vojenské policie je Náčelník Vojenské policie, který je přímo podřízen ministru/ministryni obrany ČR.

  • plní v rozsahu vymezeném zákonem č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a změně některých zákonů (dále jen zákon o Vojenské policii), úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky;

  • zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákonem, trestním řádem, zákonem o přestupcích. Její vztahy k velitelským orgánům a příslušníkům ozbrojených sil jsou konkretizovány vnitřními předpisy Ministerstva obrany ČR.

Organizační struktura a podřízenost Vojenské policie

Organizační strukturu Vojenské policie tvoří:

a) organizační útvary Vojenské policie v přímé podřízenosti náčelníka Vojenské policie, kterými jsou:

      1) Hlavní velitelství Vojenské policie,

      2) Velitelství ochranné služby Vojenské policie,

      3) Velitelství Vojenské policie Olomouc,

      4) Velitelství Vojenské policie Tábor;

b) jednotky Vojenské policie vyslané do zahraničí k výkonu služby v mnohonárodních ozbrojených silách.

Působnost Vojenské policie dle zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii

§ 2

Vojenská policie působí na území České republiky a při plnění úkolů policejní ochrany ozbrojených sil na území jiných států, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak.

§ 3

Vojenská policie působí vůči

a) vojákům v činné službě (dále jen „voják“),

b) osobám, které se nacházejí ve vojenských objektech a v prostoru, kde ozbrojené síly plní své úkoly nebo kde se koná vojenské cvičení nebo kde je zajišťována bezpečnost chráněné osoby (dále jen „chráněný objekt“),

c) osobám, které jsou podezřelé, že spáchaly nebo páchají trestné činy nebo přestupky proti vojákům ve vojenském objektu nebo prostoru, kde ozbrojené síly plní své úkoly nebo kde se koná vojenské cvičení, nebo trestné činy nebo přestupky spolu s vojáky nebo proti vojenskému objektu, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 4

(1) Vojenská policie plní tyto úkoly policejní ochrany:

a) odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele a činí opatření k předcházení trestné činnosti,

b) působí v řízení o trestných činech jako policejní orgán a šetří přestupky,

c) pátrá po hledaných nebo pohřešovaných vojácích a po ztraceném nebo odcizeném vojenském materiálu nebo po dalších věcech v majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo, zpravidla ve spolupráci s Policií České republiky,

d) podílí se na ochraně vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo,

e) dohlíží na zabezpečování kázně v chráněných objektech a na dodržování kázně vojáky na veřejnosti,

f) zajišťuje ochranu vojenských objektů určených ministrem obrany a dohlíží na zajišťování režimu vstupu a vjezdu do vojenských objektů,

g) dohlíží nad bezpečností provozu vozidel ozbrojených sil a nad bezpečností provozu ostatních dopravních prostředků v chráněných objektech,

h) řídí provoz vozidel na pozemních komunikacích při pohybu vozidel ozbrojených sil na pozemních komunikacích,

i) vykonává dohled nad výcvikem a zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů vozidel ozbrojených sil a provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění,

j) schvaluje technickou způsobilost vojenských vozidel,

k) zajišťuje ochranu a doprovod ministra obrany a jím určených osob (dále jen „chráněná osoba“),

l) podílí se na zajišťování ochrany oficiálních delegací České republiky a občanů České republiky v místech nasazení ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky,

m) zajišťuje ochranu vyčleněných vojenských dopravních letadel pro přepravu ústavních činitelů a ostatních osob využívajících přepravy vojenskými dopravními letadly a vojenských objektů určených pro odbavení a prostor určených ke vzletu a přistání vojenských dopravních letadel,

n) zajišťuje na vyžádání bezpečnostním doprovodem ochranu vojenské letecké dopravy a přepravy,

o) vede evidence a statistiky potřebné k plnění svých úkolů, zejména evidenci vozidel ozbrojených sil a evidenci případů Vojenské policie.

(2) Vojenská policie plní další úkoly, pokud tak stanoví jiný právní předpis nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).

(3) Úkoly Vojenské policie vykonávají vojenští policisté.

 

Nahoru